ความมั่นใจในคุณภาพ  

บริษัท พี.เอส. แวกซ์เทค จำกัด มุ่งมั่นที่จะผลิตและส่งมอบสินค้า ที่มีคุณภาพภายใต้
ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยจะพัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน
จะร่วมมือกันในการปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยเคร่งครัด ให้สมดังคำขวัญของบริษัทฯ
ที่ว่า "คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ พัฒนาให้ก้าวไกล ยิ่งใหญ่ในสากล"    ซึ่งทางบริษัทฯ ยึดถือเป็นกรอบกำหนดระบบคุณภาพของทั้งองค์การ ทั้งนี้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการทำงานให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงได้มีการกำหนดการดำเนินงานต่าง ๆ ทาง
ด้านคุณภาพ ดังต่อไปนี้


การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) จัดให้มีกิจกรรมและวิธีการการตรวจสอบ การวัด และการทดสอบที่มุ่งควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการ และการกำจัดสาเหตุของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการทั้งหมด เช่น การกำหนดให้มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระหว่างดำเนินการผลิต (In-Process) การควบคุมคุณภาพเน้นการตรวจสอบและแยกผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดออกจากกัน ซึ่งในปัจจุบันมีผลการดำเนินการผลิตที่มารถผลิตผ่านข้อกำหนดในครั้งแรก (First Time Blending Rate) มากกว่า 99%

 

การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) บริษัทฯ ได้เน้นย้ำและติดตามให้พนักงานทุกฝ่าย ทุกระดับดำเนินการตามระบบและแผนงานที่วางไว้ (ตามมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9001) อย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ และบริการ
มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ

การบริหารคุณภาพ (Quality Management) จัดการระบบบริหารคุณภาพ
โดยจัดให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การรับผิดชอบต่องานที่ตนเอง
กระทำอย่างเต็มที่ เพื่อให้สินค้าและบริการเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า