เกี่ยวกับเรา  

ความเป็นมา :

การเติบโตของตลาด ”แวกซ์อิมัลชั่น” ในปี 2546

ในปี 2546 การเติบโตของตลาดเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปมีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะตลาดในประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกส่งผลให้อุตสาหกรรมผลิต Construction Board ซึ่งได้แก่ Particle Board, MDF, HDF และ Hard Board เติบโตตามไปด้วย ซึ่งในยุคนั้นความต้องการ “ผลิตภัณฑ์แวกซ์อิมัลชั่น” สำหรับใช้ในกระบวนการผลิต ส่วนใหญ่จะต้องนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งสิ้น จึงเป็นที่มาให้ทีมผู้บริหารได้ริเริ่มก่อสร้าง”โรงงานผลิตแวกซ์อิมัลชั่น” ที่เป็นของคนไทยล้วนๆ ขึ้นมาเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2546 เพื่อช่วยลดการขาดดุลจากการนำเข้า และมุ่งตอบสนองการเติบโตของตลาดในประเทศและเพื่อนบ้าน รวมถึงตลาดโลกในอนาคต ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากบริษัทน้ำมันชั้นนำของโลกมานับสิบปี ประกอบกับมีความเข้าใจในความต้องการของตลาด มีความสามารถในการบริหารองค์กร และมีความเชี่ยวชาญในการ”ผลิตแวกซ์อิมัลชั่น” จึงมีความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์แวกซ์อิมัลชั่นของโรงงาน และพร้อมจะให้บริการแก่อุตสาหกรรมซึ่งกำลังเติบโตในตลาดในขณะนั้น ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของทีมผู้บริหาร ในการสนับสนุนการใช้วัตถุดิบและแรงงานในประเทศ เพื่อรักษาเงินตราให้คงอยู่ภายในประเทศ และเป็นความภาคภูมิใจที่เป็นบริษัท”ผู้ผลิตแวกซ์อิมัลชั่น” ที่เป็นของคนไทย 100%
 

 

  กุมภาพันธ์ 2546

จัดตั้ง ”บริษัท พี.เอส.แวกซ์เทค” และก่อสร้างโรงงานผลิตแวกซ์อิมัลชั่น

  กันยายน 2546

เริ่มผลิตและดำเนินการทางด้านการตลาด

  กันยายน 2547

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000
จาก TUV Rhineland (Thailand)

  มีนาคม 2548

พัฒนาศักยภาพในการดำเนินงาน โดยการส่งออกผลิตภัณฑ์แวกซ์อิมัลชั่น ออกสู่ตลาดต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 

 

ปี 2548 บริษัท พี.เอส.แวกซ์เทค ตอบสนองตลาดผลไม้
 

ด้วยศักยภาพและความสามารถของทีมงาน R&D ได้ดำเนินการค้นคว้า วิจัย ทดลอง และผลิตแวกซ์อิมัลชั่นในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองตลาดที่หลากหลาย ตลาดการส่งออกผลไม้ ก็เป็นหนึ่งในผลงานของบริษัท ทีมงาน R&D ได้ศึกษาวิจัย และทดลอง โดยร่วมมือกับเกษตรกรและผู้ส่งออก เพื่อให้การแวกซ์เคลือบผลไม้แล้ว อาทิ ส้ม มังคุด สามารถยืดอายุและรักษาคุณภาพของผลไม้ให้สด ไปจนถึงมือผู้บริโภคที่ปลายทาง บริษัทได้ลงทุนเพิ่มสายการผลิตในระดับอุตสาหกรรม (Industrial Scale) เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่นับวันจะเติบโตมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการสนับสนุนโครงการวิจัยพัฒนา และวิศวกรรมภาคเอกชน ของศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใต้โครงการ “พัฒนาการผลิตแวกซ์เคลือบผลไม้ (ส้ม) ในระดับอุตสาหกรรม” และได้เข้าร่วมโครงการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2549 ซึ่งมีความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

 

 

มิถุนายน 2550

ก่อสร้างโรงงานผลิตแวกซ์เคลือบผลไม้ (ส้ม)
 

ตุลาคม 2550

เริ่มผลิตและดำเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์
 

มกราคม 2551

ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย จากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.)

 


ปี 2556 บริษัทพี.เอส.แวกซ์เทค พัฒนากล่องกระดาษเคลือบแวกซ์
 

เป็นอีกก้าวหนึ่งของบริษัทเมื่อตลาดต่างประเทศมีความต้องการ กล่องกระดาษเคลือบแวกซ์ สำหรับบรรจุสินค้าที่ต้องการความสดในห้องเย็นกระทั่งทีมงานได้ทำการค้นคว้า วิจัย และทดลอง กว่า 1 ปี จนประสบผลสำเร็จมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ซึ่งมีความแข็งแรงทนทาน ใช้งานง่าย และประหยัดกว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นๆ บริษัทฯมีแผนจะทำการตลาดภายในประเทศต่อไป ซึ่งความก้าวหน้าในการดำเนินการ ดังนี้

 

มกราคม 2556

พัฒนาผลิตภัณฑ์เคลือบกล่องกระดาษ

มกราคม 2557

ทดสอบผลิตภัณฑ์กับผู้ผลิตผลไม้ส่งออก

การดำเนินธุรกิจ :

 

จากประสบการณ์อันยาวนานของทีมงาน และความเข้าใจในความต้องการของตลาดทำให้บริษัท พี.เอส.แวกซ์เทค จำกัด มีศักยภาพและความสามารถในการผลิต การส่งมอบสินค้าพร้อมทั้งการให้บริการจนเป็นที่ไว้วางใจแก่ลูกค้า โดยคำนึงถึง ดังนี้

 

คุณภาพ ผลิตภัณฑ์มีความสดใหม่มีคุณภาพตรงตาม Specification ด้วยการใช้วัตถุดิบและเทคโนโลยี การผลิตที่มีคุณภาพสูงทำให้ลูกค้าสามารถลดปริมาณการใช้งาน
 

บริการ ระยะเวลาสั่งซื้อและจัดส่งน้อย ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายการเก็บสินค้าและไม่เกิดปัญหาวัตถุ ดิบขาดแคลน ด้วยการบริหารจัดการวางแผนการผลิตแบบ Produce To Stock คือวางแผนการผลิตและจัดเก็บ เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าตามปริมาณการใช้งานของลูกค้า ทำให้เรามีความมั่นใจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างทันท่วงทีแม้กรณีเร่งด่วน
 

ความสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์  บริษัทฯ มีทีมงานผู้มีประสบการณ์ และความสามารถในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์แวกซ์อิมัลชั่น ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานในด้านอื่นๆ เช่น แวกซ์เคลือบผลไม้ แวกซ์เคลือบกล่อง ฯลฯ

 

 

ผลิตภัณฑ์แวกซ์อิมัลชั่นของบริษัทฯ ได้ถูกนำไปใช้ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม ดังนั้นคุณภาพ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และประสิทธิภาพในการผลิตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อความมั่นใจของลูกค้า บริษัทฯ นำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งได้ผ่านรับการรับรองมาตรฐานมาแล้วจึงเป็นหลักประกันได้ว่า การบริหารจัดการเพื่อเป้าหมาย” ด้านคุณภาพ” อย่างแท้จริง

 

โดยมุ่งเน้นการบริหารงานที่เป็นระบบตามหลักบรรษัทภิบาล สร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร และมีแผนควบคุมคุณภาพอย่างชัดเจนตลอดจนการอำนวยการ และจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพียงพอทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ตอบสนองลูกค้าอย่างแท้จริง

 

ความสามารถในการผลิต

 

  • แวกซ์อิมัลชั่นสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต Construction Board ซึ่งได้แก่ Particle Board MDF HDF และ Hard Board มีกำลังการผลิต 42,000 ตัน/ปี

  • แวกซ์เคลือบผลไม้ มีกำลังการผลิต 1,300 ตัน/ปี

การจัดการองค์กร :

 

บริษัท มีเป้าหมายในการบริหารจัดการองค์กรให้ก้าวสู่ ”ผู้นำ” ในอุตสาหกรรมแวกซ์อิมัลชั่น ด้วยหลักการบริหารงาน ดังนี้

 

  • การปฏิบัติงานที่ปลอดภัยต่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  • คุณภาพสูงสุดของผลิตภัณฑ์
  • การบริการที่สมบูรณ์แบบ
  • การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ